Anna Yam Photographs 2007 | Ha Midrasha Gallery Tel Aviv 19